De specialist van Griekenland en Cyprus
   
 
 

 

Reisvoorwaarden  

 

ARTIKEL I :TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het contract tot reisorganisatie zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling. Onverminderd de bepalingen van het gemeen recht zijn op de contracten tot reisbemiddeling de specifieke bepalingen van bovenvermelde wet van toepassing.

ARTIKEL 2 : PROMOTIE EN AANBOD

I . De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de bemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij: wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en voor het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.

2. De reisorganisator en/of bemiddelaar kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.

3. Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting.

ARTIKEL 3 : INFORMATIE VANWEGE DE REISORGANISATOR ENIOF REISBEMIDDELAAR
De reisorganisator en/of reisbemiddelaar zijn verplicht:

1. voor het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige dokumenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen;
b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulatie en/of bijstandsverzekering;

2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgend inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plans;
b) naam, adres, telefoon en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.
c) voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks kontakt mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De in het vorige lid vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contrakt.

ARTIKEL 4 : INFORMATIEVANWEGE DE REIZIGER

De reiziger moet aan de reisorganisator en/of bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of bemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 5 :TOTSTANDKOMENVAN HET CONTRACT

I. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reizigerte overhandigen konform de wet.
2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst van de voor hem optrende reisbemiddelaar, van de reisorganisator
de schriftelijl<e bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
3. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

ARTIKEL 6 : PRIJSVAN DE RETS

1. De in het contract overeengekomen prijs is vast en alleverplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing.
2. (OPTIE) De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in;
a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.
Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van alle bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan de herziening onderhevig is.
3. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op 29.09.2002 golden; daarnaast op de tarieven voor vervoer die op 29.09.2002 bekend waren, en in het bijzonder op de brandstoprijzen voor het vervoer per chartervlucht, gekend over het gemiddelde van de maand 09.2002.

ARTIKEL 7 : BETALING VAN DE REISSOM

1. Behalve in het geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon 30 % (zie bijzondere voorwaarden) van de totale reissom als voorschot, met een minimum van (zie bijzondere reisvoorwaarden) 85 €.
2. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of terzelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdokumenten bezorgd worden. 3. Boekt de reiziger minder dan 1 maand voor vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.

ARTIKEL 8 :OVERDRAAGBAARHEIDVAN DE BOEKING

1. De reiziger kan, vôôr de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan aile voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vôôr het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reisen de kosten van de overdracht. Le de bijzondere voorwaarden.

ARTIKEL 9 ANDERE WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

ARTIKEL 10 :WIJZIGING DOOR DE REISORGANISATORVOOR DE AFREIS

1. Indien, voor de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vôôr de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis,
de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, client er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

ARTIKEL 11 VERBREKING DOOR DE REISORGANISATORVOORAFREIS

1. Indien de reisorganisator vôôr de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te kennen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
1) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.
2) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet uitvoeren van het contract, tenzij:
a) de reisorganisator de reis annuleci t oindat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen voor de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandighedendie onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

ARTIKEL 12 :GEHELE OF GEDEELTELIJKE NIET UITVOERINGVAN DE RETS

1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

ARTIKEL 13 :VERBREKING DOOR DE REIZIGER

De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste een maal de prijs van de reis bedragen. ZIE DE BIJZONDEREVOORWAARDEN.

ARTIKEL 14 :AANSPRAKELIJKHEIDVAN DE REISORGANISATOR

1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun funktie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract inbegrepen dienst, wordt, in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
4. Voor zover de reisorganisator niez zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.
5.Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de in artikel I genoemde wet van toepassing,

ARTIKEL 15 : AANSPRAKELIJKHEIDVAN DE REIZIGER

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of bemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

ARTIKEL 16: KLACHTENREGELING

Voor de afreis;
1. Klachten voor het reiscontract wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen oncvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of organisator.
Tijdens de reis:
2. Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kn worden gezocht. Daarvoor moet hij zich in deze volgorde wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.

Na de reis:
3.Werd een klacht ter plaatse niez bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisorvereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangsbewijs een klacht indienen.

ARTIKEL 17 : GESCHILLENKOMMISSIE REIZEN

1. Er onstaat een "geschil" wanneer een klacht niet in der minne kan worden opgelost, of niet is opgelost binnen 4 maanden vanaf het einde van het reiscontract, of vanaf de geplande vertrekdatum, inden het reiscontract nooit werd uitgevoerd.
2. Elk geschil gerezen na het sluiten van het onderhavig contract, over dit contract en waarbij de reiziger betrokken is, kan op verzoek van de eisende partij worden behandeld door de Geschillenkommissie Reizen VZW dit met uitzondering van geschillen over lichamelijke lesels. Is de gedaagde partij echter een consument, dan heeft deze het recht om zich tegen de behandeling van het geschil voor de Geschillenkommissie te verzetten. Hiertoe client hij binnen een termijn van 15 kalenderdagen vanaf de kennisgeving van de inleiding van de zaak aan de gedaagde, schriftelijk (aangetekend) het secretariaat van de Geschillenkommissie op de hoogte te brengen dat hij de zaak niet door de Geschillenkommissie wenst te laten behandelen.
3.4. De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkom stig het Geschillenreglement en de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake arbitrage (art. 1676 tot en met 1723). De uitspraak is bindend voor de partijen, zonder mogelijkheid van berope.Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het Geschillenreglement en beslissingen, bepaald door de Geschillenkommissie Reizen vzw, inzonderheid het Geschillenreglement
5. Het adres van de Geschillenkommissie Reizen vzw is
NORTH GATE, Koning Albertstraat II n° 16, 1000 Brussel.

Bijzondere Voorwaarden Kalimera

1. CONTRACT EN PRIJSVAN DE RETS
Een contract zal ons binden alleen na schrijftelijke bevestiging van ons in aansluiting op een reservatie door de reisbemiddelaar wordt uitgevoerd.
A) Zijn in de prijs inbegrepen: alle de in onze brochure gereserveerde prestaties (logementverhuur, hotels, auto's, transferten, vluchten...), verzekering tegen financiële insolventie, de diensten van onze plaatselijke vertegenwoordiger en de BTW.
B) Zijn in de prijs niet inbegrepen : paspoortkosten, transferten van uw woonplaats naar de luchthaven en van de luchthaven naar uw woonplaats, reisverzekeringen ( annu latie en bijstand), persoonlijke uitgaven, dranken, drinkgeld, ongeboekte excursies, kosten verbonden met transportvertragingen (onder andere in geval van diensregelingswijzigingen,technische storingen,stakingen...)

2. REISDOCUMENTEN

De reisdocumenten bevatten de "vouchers" voor de ge-vraagde prestaties evenals de transportdocumenten als het transport bij KALIMERA wordt geboekt. Alle praktische inlichtingen betreffende de reis en de gegeven van onze lokale vertegenwoordiger zullen erop geschreven worden...
Voor een reservatie gemaakt minder dan 10 dagen voor het vertrek zult u de vouchers per fax krijgen en de biljetten zullen u in de kantoor van de luchtvaartmaatschappij in de luchthaven gegeven worden.

3. ANNULATIE DOOR DE REIZIGER

De annulatie van de reis moet per aangetekende brief door de reiziger of door tussenkomst van zijn reisagent gedaan worden. De annulatie zal de werkdagen en gedurende de kantooruren in rekenning genommen worden.
Alle de hiernavermeldde bedragen van annulatiekosten zijn per persoon en per dossier afgesproken
* annulatie meer dan 30 dagen v66r de afreis : 35% van de reissom ( met een minimum van 180 € per persoon).
* annulatie vanaf de 29ste dag tot en met de 7de dag vôôr de afreis : 60% van de reissom ( met een minimum van 180 f per persoon).
* annulatie vanaf de bde v66r de afreis tot en met de vertrekdatum : 100% van de reissom.
Wij raden u een annulatie verzekering bij uw reisagent onder te schrijven.
De kosten van deze producten kan tot 100 % bedragen even als de annulatiedatum fis ver van de vertrekdatum.

4.WIJZIGINGEN

De aan en geboekte reis gebrachten wijzigingen zijn aange nommen volgens de beschikbaarheden en tegen het betalen van de hiernavermeldde kosten
* wijziging tot en met 4 weken vô6r de afreis : 15 € per persoon. wijziging minder dan 4 weken voor de afreis : 25 € per persoon. Natuurlijk zullen de prijzen zich aan de nieuwe gekozene prestaties passen. In geen geval zullen de dossierkosten voor een wijziging of een annulatie terugbetaald worden.

5.AANSPRAKELIJKHEID

De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen zoals nieuwe reglementaties, technische storingen, ongevallen, stakingen, epidemiën, oorlogen...
Deze lijst is niet volledig.
Wij raden u aan où een bijstand verzekering bij uw reisagent onder te schrijven.
Alhoewel worden de prijzen naukeurig gerekend is een fout altijd mogelijk. Dit kan gebeuren gevolge omstandigheden die onafhankelijk van onze wil zijn (drukfouten...)
In voorkomend geval zullen de noodzakelijke wijzigingen zo snel mogelijk aan de reisagent overgebracht worden. De illustraties en de teksten inbegrepen in de brochure zijn aanwijzend en niet contractueel.

6.KLACHTEN

Alle klacht zal onmiddelijk bij onze plaatselijke vertegen woordiger ingestoken moeten worden. Zijn coordinaten zult u op uw reisdocumenten vinden.
U zal de terugbetaling van de waarde van de prestaties niet gemaakt door ons hebben alleen maar als we bewijzen krijgen dat de prestaties niet plaatsgevonden hebben.

KALIMERA is tegen financiële insolventie verzekerd bij Garantiefonds Reizen, gelegen
Metrologielaan 8, 1130 Brussel. Tel : 02/240.68.00 Fax : 02/240.68.08
Handelregister Charleroi : 189.261
Verantwoordelijk uitgever: Voyages Nemo SPRL vergunning 5356.